A Reaction of Time

October 7 - November 4, 2023

A Reaction of Time

Maja Ejby

Opening      

October 6, 16-18


Artist talk    

October 28, 13:00 


OBJEKT

Carl Blochs Gade 53 st. Aarhus C


Wed-Fri 12-17

Sat 12-15
DK

Photo: Maja Ejby

Udstillingen “A Reaction of Time” udspringer af det teoretiske og materielle koncept, at alt på ethvert givent tidspunkt er i en form for opløsning, nedbrydning og forfald - og at alt, til sidst, vil nedbrydes til materialets mindste bestanddele. I denne nedbrydningsproces vil der undervejs opstå fascinerende kemiske og fysiske reaktioner.


Med rod i dette princip udforsker Maja Ejby, med sine keramiske værker, hvordan begreber som smeltning over i opløsning og ekspansion før kollaps sættes i kontrast til næsten overkonstruerede og kontrollerede former. Formsproget tager udgangspunkt i simple og stringente geometrier med en vis volumen. Maja Ejby arbejder med volumens blødhed og det samtidigt konsekvente og spændstige i kuglen, keglen, ringen eller cylinderen. Formerne er lukkede med afrundede kanter for at understrege denne blødhed og fylde. Symmetri og præcision bliver tydelige kontraster til den intentionelt ukontrollerbare glasur.


Konceptet bag Maja Ejbys udstilling afspejler den verden, vi lever i: På trods af vores bestræbelser på at kontrollere, skabe og udnytte ressourcer, er det et grundlæggende vilkår, at alting er i en konstant tilstand af forandring og forfald; mørtel smuldrer, glas splintres og bygninger kollapser.

Maja Ejby er fokuseret i jagten på at visualisere og fremhæve almindelige råmaterialers medfødte kvaliteter. Hun indfanger og understreger de processer og transformationer, som materialerne gennemgår fra enkelte partikler til objekt. Som en del af processen eksperimenter hun med mange varianter af materielle faseskift: fra skrøbelig og porøs over i det flydende, til den voldsomt boblende og ekspanderende, indtil en stenhård, tilsyneladende uforanderlig, tilstand.


Maja Ejby arbejder løbende på at udvikle og opfinde nye glasurer og udfordrer forestillingerne om, hvad det keramiske materiale er i stand til fysisk og udtryksmæssigt. På udstillingen præsenteres en række nye glasurer med effekter, som agerer medskabere i deres egen ret; de medierer de kemiske processer, der finder sted i ovnen og gennem tiden.

Udsprunget af arbejdsprocessen med materialernes adfærd, glasurens iboende kvalitet og det stringente formsprog, spejler denne serie værker de fysiske love, der styrer vores hverdag og som materialiseres i keramikkens verden: Her vil værker skabt af støv, en dag, uundgåeligt, vende tilbage til støv, og i midten af denne forfaldsproces opstår magien.


Maja Ejbyer en ny materialebaseret keramisk kunstner, uddannet fra Det Kongelige Akademi fra Craft linjen på Bornholm (2017-2020, BA) og fra Arkitekskolen Aarhus (2015-2017, BA). Hun bor og arbejder på sit værksted i Djursland.


Dybt fokuseret på keramisk glasurkemi og med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til sit materiale udvikler hun unikke skulpturelle værker som kombinerer det forfinede præcisionshåndværk på drejeskiven med ukontrollerbare og nyskabende glasurer. Hendes værker blev præsenteret blandt andet på soloudstillingen ’Low tide lithium’ på Væg Galleri i Aalborg, 2022.


Maja Ejby har flere gange modtaget Statens kunstfonds arbejdslegat til nye talenter inden for kunsthåndværk og design. Hendes værkproduktion til udstillingen “A Reaction of Time” er støttet af Statens kunstfonds projektstøtteudvalget.

EN

The exhibition “A Reaction of Time” deals with the theoretical and material concept that at any given moment, everything is in a state of disintegration – and that everything will, at one point, disintegrate into its smallest parts. In this decomposition process, fascinating chemical and physical reactions will occur along the way.


Rooted in this principle, Maja Ejby explores through her ceramic works how concepts such as melting into dissolution and expansion before collapse are contrasted with the almost over-constructed and controlled forms. The form language is based on simple, stringent, elaborate geometries with a certain volume. Maja Ejby works with the contrast between the softness of the volume and the strictness of the ball, cone, ring or cylinder. The forms are closed with rounded edges to emphasise this softness and fullness. Symmetry and precision become clear contrasts to the intentionally uncontrollable glaze.


The concept behind Maja Ejby's exhibition reflects our world: Despite our efforts to control, create and exploit resources, it is a fundamental condition that everything is in a constant state of change and decay; mortar crumbles, glass shatters, and buildings collapse.

Maja Ejby is focused on visualising and highlighting common raw materials' innate qualities and abilities. She captures and emphasises the processes and transformations the materials go through, from single particles to objects of art. As part of the process, she experiments with many varieties of material phase changes: from fragile and porous to flowing state, to violently bubbling and expanding, until lastly, freezing into rock-hard, seemingly unchanging states.


Maja Ejby continuously works on developing and inventing new glazes and challenges the notions of what the ceramic material is capable of physically and artistically. The exhibition presents a series of new glazes with effects that act as creators of form in their own right; they mediate the chemical processes in the kiln and over time.


Originating from the working process with the material behaviour, the inherent quality of the glaze and the stringent form language, this series of works reflect the physical laws that rule our everyday life and which materialise in the world of ceramics; here, works created from dust will one day, inevitably, return to dust, and in the middle of this decay process, the magic happens.Maja Ejbyis a new material-based ceramic artist, educated at the Royal Academy from the Craft Department on Bornholm (2017-2020, BA) and the Aarhus School of Architecture (2015-2017, BA). She lives and works in her studio in Djursland.


Intensely focused on ceramic glaze chemistry and with an investigative and experimental approach to her material, she develops unique sculptural works that combine the refined precision craftsmanship of the wheel throwing with uncontrollable and innovative glazes. Her works were presented at the 'Low Tide Lithium’ solo exhibition at Væg Galleri in Aalborg in 2022.


Maja Ejby has several times received the Danish Arts Foundation's work grant for new talents in the fields of crafts and design. Her work production for the exhibition "A Reaction of Time" is supported by the Danish Arts Foundation, Committee for Craft and Design Project Funding.Download text and images